Vyberte stranu

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťah medzi kupujúcim (ďalej len “kupujúci”) a predávajúcim – spoločnosťou FinLin s. r. o. (ďalej len “predávajúci”) v oblasti predaja kozmetiky, ústnej hygieny a esenciálnych olejov (ďalej len „tovar”). 
 2. Predávajúci na internetových stránkach www.licaffe.sk prevádzkuje internetový obchod (ďalej len “e-shop”) a ponúka svoj tovar a služby na kúpu neobmedzenému počtu kupujúcich. 
 3. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Potvrdením objednávky kupujúci s obchodnými podmienkami súhlasí. Predávajúcemu vzniká záväzok kupujúcemu objednaný tovar dodať a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k zakúpenému tovaru. Kupujúcemu vzniká záväzok objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 
 4. Predávajúcim je spoločnosť: 

    Názov: FinLin s. r. o. 

    Sídlo: Jánošíkova 1344/61 927 01 Šaľa 

    IČO: 52494608 

    DIČ: 2121044662 

    Číslo živnostenského registra: 450-14848 

    Tel. kontakt: +421918886039 

    Email: info@licaffe.sk 

    5. Kupujúcim je v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, nie podnikateľ, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom.

    II. Objednávka

    1. Kupujúci s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu na základe objednávky. 
    2. Kupujúci nie je povinný sa kvôli objednávke registrovať sa. Registrácia je dobrovoľná. Kupujúci pri nej uvedie tieto údaje: 

     – meno a priezvisko, dodaciu adresu, prípadne fakturačnú adresu 

     – Fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného zápisu do registra, (IČ DPH, keď je kupujúci platcom DPH) 

     – Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, (IČ DPH, keď je kupujúci platcom DPH) 

     – číslo telefónu 

     – emailovú adresu 

     3. Objednávka vytvorená cez e-shop je návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy vtedy, keď okrem identifikačných údajov kupujúceho obsahuje aj tieto údaje: 

     – názov tovaru a jeho druhového a typového označenia 

     – počet objednaných kusovx 

     – dátum a spôsob dodania 

     – spôsob platby a dodania 

     – dátum objednania 

     4. Za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke zodpovedá kupujúci. Pred odoslaním objednávky je povinný všetky uvedené údaje skontrolovať. 

     5. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, ide o návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku podľa zákona č. 102/2014 z. o v znení neskorších predpisov. 

     6. Pokiaľ nieje uvedené inak, všetok ponúkaný tovar je dostupný skladom. Keď dostupný nie je, predávajúci jeho dostupnosť oznámi kupujúcemu telefonicky alebo e-mailovom na základe dopytu. 

     III. Uzavretie kúpnej zmluvy 

     1. Objednávka je po doručení predávajúcemu zaevidovaná v informačnom systéme predávajúceho. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy predávajúci kupujúcemu odošle po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termíne dodania na ním uvedenú emailovú adresu. Na potvrdení objednávky bude uvedené číslo objednávky a ostatné údaje z objednávky kupujúceho. 
     2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde v momente doručenia potvrdenia objednávky. 
     3. Stornovanie objednávky
     4. Kupujúci má právo objednávku zrušiť ešte skôr, ako bude doručená predávajúcemu. Odvolať objednávku môže do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu v prípade, že odvolanie objednávky doručí predávajúcemu skôr, ako predávajúci doručí kupujúcemu „Potvrdenie objednávky“. 
     5. Kupujúci je v zrušení/odvolaní objednávky uviesť obsahové jej náležitosti. Keď kupujúci preddavok na kúpnu cenu predávajúcemu už zaplatil, predávajúci musí tento preddavok vrátiť v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
     6. Keď predávajúci po zaevidovaní objednávky nie je schopný dodať kupujúcemu tovar, o zmene parametrov kupujúceho informuje emailom a predloží mu protinávrh. Ten môže kupujúci formou emailu akceptovať alebo odmietnuť. Keď kupujúci pred odmietnutím protinávrhu už preddavok na kúpnu cenu zaplatil, predávajúci je povinný vrátiť mu preddavok v lehote 14 dní odo dňa odmietnutia protinávrhu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

     V. Dodanie tovaru

     1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve, akosti a vyhotovení. Musí ho zabaliť a na prepravu pripraviť tak, aby predišiel jeho poškodeniu. 
     2. Predávajúci môže podľa zmluvy odoslať tovar s podmienkou, že tovar a doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu až po zaplatení kúpnej ceny. 
     3. Náklady spojené s dodaním tovaru znáša kupujúci. 
     4. Kupujúcemu je tovar dodaný spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke, jedným z nasledujúcich spôsobov: 

        – osobný odber tovaru po predchádzajúcej dohode možný len v Spišskej Teplici (cena: 0.00 €). Pri osobnom odbere sa požaduje úhrada za tovar vopred na účet predávajúceho. 

        – zaslanie tovaru na adresu kupujúceho v SR prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného zodpovedá cenníku Slovenskej pošty, a.s. Pri platbe vopred na účet predávajúceho je cena prepravy 2,70 €; pri doručení na dobierku je cena prepravy 4,70 €. 

        – doba expedície sú 3 pracovné dni odo dňa pripísania platby na účet alebo odo dňa potvrdenia objednávky pri platbe za tovar na dobierku. Ppredávajúci v uvedenej lehote zabezpečí odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto). K tejto lehote je nutné pripočítať si dobu doručovania daného dopravcu. 

        – ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný ho pri dodaní prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá ho môže zastúpiť na základe zákona alebo prostredníctvom plnej moci pre prípad neprítomnosti na prevzatie tovaru v mieste dodania (ďalej len „zástupca“) a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci. 

        – tovar sa za dodaný považuje v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke. 

        – tovar sa za prevzatý kupujúcim považuje v okamihu, keď kupujúci alebo jeho zástupca, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

        5. tovar objednaný kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene, v okamihu prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, v okamihu prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu 

        6. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, v okamihu prevzatia prvého dodaného tovaru 

        7. Keď predávajúci nemôže odoslať tovar z dôvodov nenaskladnenia na strane dodávateľa, od ktorého tovar kupuje, predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti informovať zaslaním SMS alebo e-mailu. 

        8. Kupujúci je povinný tovar a jeho obal skontrolovať ešte pred prevzatím. Keď zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti stav tovaru skontrolovať. V prípade poškodenia tovaru, je kupujúci povinný uviesť formu a rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie tovaru nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamácie vady tovaru. 

        9. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené: 

        – obchodné meno a sídlo predávajúceho 

        – adresa prevádzkarne 

        – dátum predaja 

        – názov a množstvo tovaru 

        – cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil 

        – pri predaji tovaru s následnou dodávkou adresa miesto určenia 

        – dátum a čas dodávky 

        10. Doklad o kúpe tovaru podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP zašle predávajúci kupujúcemu spolu s odosielaným tovarom 

        11. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ potvrdenie objednávky bude obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Informácia o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v písomnej informácii priloženej k tovaru. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. obsiahnuté vo VOP, budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky.

        12. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

        13. Kupujúci sa vlastníkom tovaru stáva prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.  Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, vrátane úžitkov prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. 

        14. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho. 

        VII. Kúpna cena, platobné podmienky 

        1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar, uvedenú pri každom tovare ponúkanom v e-shope vrátane nákladov na dodanie tovaru podľa týchto VOP. Kúpna cena a náklady s dodaním tovaru sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 
        2. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred dodaním tovaru, pokiaľ je nutné objednaný tovar najskôr objednať od tretej osoby alebo pokiaľ sa objednaný tovar dodáva odoslaním prostredníctvom dopravcu a kupujúci nepožiada o zaplatenie kúpnej ceny formou dobierky. 
        3. Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny po potvrdení objednávky formou: 

          – hotovostnou platbou pri dodávke Slovenskou poštou (s dobierkou: + 4,70 €) 

          – úhradou vopred na účet predávajúceho pri dodávke Slovenskou poštou (+ 2,70 €) 

          – úhradou vopred na účet predávajúceho v prípade, že si kupujúci objednáva tovar podľa vlastných špecifikácií 

          – úhradou vopred na účet predávajúceho v prípade, že si kupujúci vyzdvihne tovar osobne (+0 €) 

          4. Tovar sa za uhradený považuje v momente hotovostnej úhrady Slovenskej pošte, a.s. alebo v momente pripísania celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

          VIII. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka 

          1. Ustanovenia článku VIII. VOP o zodpovednosti za vady tovaru a záruke sa vzťahujú na spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov. 
          2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 
          3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré výslovne upozornil. 
          4. Záručná doba pri predaji tovaru spotrebiteľom je 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, do ktorého kozmetických výrobok pri dodržaní vhodných podmienok skladovania naďalej spĺňa svoju pôvodnú funkciu a je bezpečný pre zdravie ľudí. 
          5. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 
          6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. 
          7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. 
          8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 
          9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. 
          10. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 
          11. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené: 

                    – mechanickým poškodením v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, zaobchádzaním v rozpore s návodom na používanie 

                    – bežným opotrebením, zmenou na spotrebnom materiáli 

                    – zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom 

                    – omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti tovaru, ktoré predpokladal z fotografií ponúkaného tovaru v e-shope pri objednávaní tovaru 

                    – použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania 

                    – neodborným zásahom do tovaru – miešaním rôznych druhov tovaru a iným znehodnotením.

                    IX. Reklamácia tovaru

                    1. Ustanovenia článku IX. VOP o reklamácii tovaru sa vzťahujú na kupujúcich – spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov. 
                    2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim. 
                    3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď alebo bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
                    4. Keď ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo: 

                       – na jej bezplatné a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť 

                       – namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, len výmenu jeho súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

                       – kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

                       – keď kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo: 

                       – na výmenu tovaru alebo 

                       – odstúpenie od zmluvy 

                       – za opakovanú vadu sa považuje vada, ktorá sa vyskytla po jej minimálne dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu nejde, keď sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. 

                       5. V prípade, že ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo: 

                       – na výmenu veci alebo 

                       – odstúpenie od zmluvy 

                       V prípade inej neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

                       1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v náročnejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
                       2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v čo najkratšom čase. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
                       3. Po uplynutí doby na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok. 
                       4. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
                       5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady. 
                       6. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej chyby a k jej odstráneniu. Kupujúci je povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva a po ukončení reklamácie je kupujúci povinný na výzvu predávajúceho tovar prevziať späť. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie vo výške 0,05 % z hodnoty tovaru za každý deň omeškania.

                       X. Odstúpenie od zmluvy

                       1. Ustanovenia článku X. VOP o odstúpení sa vzťahujú na kupujúcich – spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov. 
                       2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru z kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. 
                       3. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak a predávajúci nesplní povinnosť dodať objednaný tovar v lehote 30 dní a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, spotrebiteľ má prvá odstúpiť od zmluvy 
                       4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe doručením odstúpenia na adresu sídla predávajúceho alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). 
                       5. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. 

                           VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

                           (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

                           Názov: FinLin s. r. o. 

                           Adresa: 92701 Šaľa, Jánošíkova 1344/61 

                           IČO: 52494608 

                           DIČ: 2121044662 

                           – týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ………….. 

                           – dátum objednania/dátum prijatia* ………….. 

                           – meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. 

                           – adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. 

                           – podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………….. 

                           – dátum ………….. 

                           * Nehodiace sa prečiarknite. 

                           6. Predávajúci je povinný: 

                           – bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, 

                           – vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, keď sa nedohodnú inak, keď v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

                           7. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

                           8. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

                           9. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

                           10. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

                           11. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Spotrebiteľ taktiež nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

                           12. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu právo na náhradu škody. 

                           13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade: 

                           – vypredania zásob 

                           – nedostupnosti tovaru 

                           – vyššej moci 

                           – nedodania tovaru kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v dohodnutej cene 

                           – omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru 

                           14. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru má predávajúci právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nadobudnutím a dodaním tovaru kupujúcemu vrátane poplatku za uskladnenie. 

                           15. Predávajúci je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy bezodkladne doručiť kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za objednaný tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká právo predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, publikovanými v Zbierke zákonov SR.

                            

                           XI. Doba trvania zmluvy

                           1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do momentu splnenia záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a súčasne splnenia záväzku kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov. 

                           XII. Orgán dozoru 

                           Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

                           Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 

                           Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 

                           Odbor výkonu dozoru 

                           tel. č. 051/772 15 97 

                           fax č. 051/772 15 96 

                           Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 

                           Hollého 5, 080 01 Prešov 

                           tel. č. 051/7580310, 051/7723951 

                           fax č. 051/7733806 

                           XIII. Alternatívne riešenie sporov 

                           1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a  podmienky riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 
                           2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. 
                           3. Návrh musí obsahovať 
                            a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má 
                            b) presné označenie predávajúceho 
                            c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností 
                            d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha 
                            e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný 
                            f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z. 
                           4. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. 
                           5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy riešenia spotrebiteľských sporov online (platformy RSO), ktorá je v zmysle ustanovení čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica 2009/22/ES, oficiálnou webovou stránkou spravovanou Európskou komisiou: 

                                     https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

                                     XIV. Záverečné ustanovenia 

                                     1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP okrem prípadu uzavretia kúpnej zmluvy so spotrebiteľom. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke e-shopu predávajúceho. 
                                     2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
                                     3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu. 
                                     4. Kupujúci má právo požiadať pred odoslaním objednávky o zasielanie informačných letákov a reklamných emailov a textovej správy (SMS) od predávajúceho, pričom ich zasielanie môže byť kedykoľvek kupujúcim zrušené zaslaním emailu na adresu predávajúceho. 
                                     5. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v e-shope, a to zaslaním emailu so žiadosťou o zrušenie registrácie na adresu predávajúceho alebo písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho. 
                                     6. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. 
                                     7. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade, ak kupujúcim je podnikateľ a Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z. ak je kupujúcim spotrebiteľ. 
                                     8. Akékoľvek spory, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim budú predmetom civilného sporového konania v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z.